Cung cấp thông tin khách bom hàng

Bạn có thể bóc phốt những khách bom hàng, bùng hàng. Hãy cung cấp thông tin chính xác kèm bằng chứng là ảnh chụp màn hình.

Bạn vui lòng đăng nhập để tiếp tục bóc phốt!