Nguyen thi Xoan – 0833986023

Đặt mỹ phẩm order từ Hàn về, không cọc. Hàng đang gửi về thì nhắn tin hủy xong chặn luôn chưa kịp hỏi câu nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *